Complotdenkers zijn schapen

In Ode aan de mainstream media schreef ik dat complotdenkers en ‘wakkere’ mensen die ‘MSM = fake news’ roepen alles geloven wat in hun straatje past en nooit echt onderzoek doen. Vandaag een overzicht met voorbeelden voor onderzoek en amusement 🐑

De voorbeelden zijn tweets, open ze door erop te klikken 🐥

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store